Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Γραφείο Τύπου Υπουργού

Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.)

O Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως ο αρμόδιος Υπουργός, με βάση τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171 και Νόμους του 1960 έως 2014, καλεί όσες/όσους ενδιαφέρονται για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τουςσυμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το «Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στον σύνδεσμο gnomodotiko.gov.cy από τις 6 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Η.Κ. αφορούν σε, μία θέση Προέδρου, μία θέση Αντιπροέδρου και 7 θέσεις Μελών. Ενδιαφέρον μπορεί να εκδηλωθεί για πέραν της μίας θέσεως χρησιμοποιώντας το ίδιο ηλεκτρονικό έντυπο. Πρόσωπα που είναι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Η.Κ.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιοστο πλαίσιο της αποστολής και των όρων εντολής του, όπως αυτά καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/6/2023, και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου (Ν. 149/1988), καθώς και των προνοιών του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και Νόμων του 1960 έως 2014, θα αξιολογήσει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα ετοιμάσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τον οποίο θα αποστείλει στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ο κατάλογος, θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις, νοουμένου ότι θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων που θα κριθούν κατάλληλοι. Τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η θητεία των προσώπων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα αρχίζει από τις 3/2/2024. Η περίοδος θητείας των προσώπων που θα διοριστούν στις πιο πάνω θέσεις, θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 4(δ) του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες.

Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Ø Κάθε πολίτης δύναται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει το ενδιαφέρον του για να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου προσώπου δημοσίου δικαίου.

Ø Κατά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν:

(Α) τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988 (149/1988), δηλαδή, για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να ισχύει ότι:

(1) Πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για διορισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3(2)(α), δηλαδή:
· εντιμότητα, κύρος και ακεραιότητα,

· ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία,

· κοινωνική δράση και προσφορά, σε σχέση με τη φύση και την αποστολή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

(2) Δεν παρουσιάζει κώλυμα για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Α και το άρθρο 4 (α). Δηλαδή, δεν διορίζεται πρόσωπο που:

· έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο,

· έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο,

· κατά τα τελευταία επτά (7) έτη που προηγούνται του διορισμού έχει υπηρετήσει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως γενικός διευθυντής ή διευθυντής τμήματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,

· προκειμένου περί άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός και αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του,

· δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο, που αφορούν οφειλές προς οποιοδήποτε υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους.

Επίσης, δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που έχει υπηρετήσει για συνολική θητεία 60 μηνών, μπορεί να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν, νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.

(3) Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο για διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 3Β, δηλαδή:

· δεν πρέπει, είτε το ίδιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του, να ασχολείται επαγγελματικά ή να κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ή να έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,

· δεν πρέπει να κατέχει το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη μη κατεχόμενης κοινότητας ή προέδρου σχολικής εφορίας μη κατεχόμενου δήμου ή μη κατεχόμενης κοινότητας, εκτός εάν παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό.

(Β) τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και Νόμων του 1960 έως 2014, δηλαδή:

«(1) Αποκλείεται πρόσωπο vα διοριστεί μέλος της Αρχής ενόσω αυτό είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου»

(Γ) τα πιο κάτω κριτήρια (με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/2023 που αφορά στη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου):

· Συμμετοχή, κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών.

· Συμμετοχή ατόμων των οποίων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

· Κανείς εκ των προτεινόμενων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (αυτό διασφαλίζεται με βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου).

Τονίζεται επίσης, ότι, με βάση τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 και Νόμων του 1960 έως 2014 (Άρθρο 7):

«(7)(2) Κάθε μέλoς oφείλει όπως, εvτός τριώv μηvώv από τo διoρισμό τoυ, πωλήσει ή διαθέσει όλες τις μετoχές σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ηλεκτρισμoύ τις oπoίες αυτός κατά τo χρόvo τoυ διoρισμoύ τoυ κατέχει ή στις oπoίες άμεσα ή έμμεσα έχει δικό τoυ όφελoς͘ δεv είvαι vόμιμo για oπoιoδήπoτε μέλoς της Αρχής εvώ αυτό κατέχει τη θέση vα αγoράσει, ή vα εvδιαφερθεί για δικό τoυ όφελoς, σε oπoιεσδήπoτε μετoχές σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ηλεκτρισμoύ, και αv oπoιoδήπoτε μέλoς της βάσει oπoιασδήπoτε διαθήκης ή διαδoχής απoκτήσει τίτλo για δικό τoυ όφελoς επί oπoιωvδήπoτε μετoχώv σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ηλεκτρισμoύ oφείλει vα πωλήσει ή διαθέσει αυτές εvτός τριώv μηvώv από τηv απόκτηση τoυ τίτλoυ αυτoύ επί αυτώv.»

«(3) Μέλoς της Αρχής τo oπoίo κρατεί, αγoράζει, λαμβάvει ή απoκτά ή διατηρεί δικαίωμα σε oπoιεσδήπoτε μετoχές σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ηλεκτρισμoύ κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ απoκλείεται και θεωρείται ότι εγκατάλειψε τη θέση τoυ ως τέτoιo μέλoς.»

«(4) Μέλoς της Αρχής, αv έχει συμφέρov σε oπoιαδήπoτε εταιρεία ή επιχείρηση, με τηv oπoία η Αρχή έχει ή πρoτίθεται vα συvάψει oπoιαδήπoτε σύμβαση oφείλει vα απoκαλύψει στηv Αρχή τo γεγovός και τη φύση τoυ συμφέρovτoς τoυ και δεv λαμβάvει μέρoς σε oπoιαδήπoτε σύσκεψη ή απόφαση της Αρχής πoυ αφoρά τη σύμβαση αυτή και η απoκάλυψη αυτή θα σημειώvεται αμέσως στα πρακτικά της Αρχής.»

«(5) Στo άρθρo αυτό η έκφραση "μετoχές σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ηλεκτρισμoύ" σημαίvει oπoιoυσδήπoτε τίτλoυς αξιώv, μετoχές, oμόλoγα, χρεώγραφα, oμoλoγίες ή oπoιαδήπoτε άλλα αξιόγραφα oπoιασδήπoτε εταιρείας πoυ ασχoλείται με τηv παραγωγή, διαvoμή ή πρoμήθεια ηλεκτρισμoύ ή βιoμηχαvία ή με τη χovδρική ή λιαvική εμπoρία ηλεκτρικώv συσκευώv και περιλαμβάvει κάθε μετoχή ή συμφέρov σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση πoυ δεv είvαι voμικό πρόσωπo πoυ έχει oμoίως τις ίδιες ασχoλίες αλλά δεv περιλαμβάvει oπoιoυσδήπoτε τίτλoυς αξιώv, μετoχές, oμόλoγα, χρεώγραφα, oμoλoγίες ή άλλα αξιόγραφα oπoιασδήπoτε εταιρείας της oπoίας η εργασία ως παραγωγoύ, πρoμηθευτή ή διαvoμέα ηλεκτρισμoύ συvίσταται στηv παραγωγή, πρoμήθεια ή διαvoμή ηλεκτρισμoύ πρoς καταvάλωση απoκλειστικά από τηv εταιρεία αυτή.»

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22602880 και 22867280.

Σχετικά Άρθρα