Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις Υπουργείου

Ενημέρωση

Υποχρεωτική η ρύθμιση της θέρμανσης μέχρι τους 21°C σε όλα τα κτήρια του δημοσίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία, 7 Δεκεμβρίου 2022, ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου, με την οποία καθορίζεται σειρά μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους δημόσιους φορείς, με σύσταση για εφαρμογή τους και από τον ιδιωτικό τομέα. Τα μέτρα παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω. 

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς, προκύπτει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχουν την ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για μείωση της ζήτησης ενέργειας, την ανάγκη για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και των ψηλών τιμών ενέργειας, την υποχρέωση για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν, ή χρησιμοποιούνται από Δημόσιους Φορείς και την ανάγκη για ενίσχυση του υποδειγματικού ρόλου των δημοσίων κτιρίων, όπως προνοείται στο άρθρο 14 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων.

Αναλυτικά τα μέτρα 

 1. Ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος θέρμανσης να μην υπερβαίνει τους 21°C (περιθώριο προσαρμογής +2°C για μη κεντρικά συστήματα θέρμανσης).
 2. Ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος κλιματισμού να μην είναι κατώτερη από 26°C όταν αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς ψύξης.
 3. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 4. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 5. Απενεργοποίηση φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι εκτός αν προκύπτουν θέματα ασφάλειας.
 6. Καταγραφή της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (και για ηλεκτρική ενέργεια αναλυτικά ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης).Τα στοιχεία αυτά να αποστέλλονται σε ετήσια βάση στο Υπουργείο Ενέργειας για αξιολόγηση και ανάλυση.
 7. Στις περιπτώσεις όπου στο κτήριο υπάρχει χώρος κουζίνας, οι συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες (π.χ μηχάνημα ψύκτη/βραστήρα νερού με φιάλη) αλλά και στην περίπτωση όπου υπάρχει ψυγείο, ο θερμοστάτης στο θάλαμο συντήρησης να βρίσκεται ρυθμισμένος στους 7 °C και στον καταψύκτη στους –18 °C.
 8. Προκειμένου να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ενέργειας από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη λειτουργία αναμονής (standby), θα πρέπει από όλες τις συσκευές γραφείου να διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Για κοινής χρήσης συσκευές αυτό συστήνεται να γίνεται με χρήση χρονοδιακόπτη.
 9. Στην περίπτωση κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου, διακοπή παροχής ηλεκτρισμού κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με τη προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής των μονάδων συνιστά μια τέτοια ενέργεια και ότι η συχνή διακοπή και επαναφορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιφέρει φθορά στις μονάδες.  
 10. Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους.
 11. Ο φωτισμός σε δημόσια μνημεία, πάρκα, σχολεία και στα δημόσια κτήρια να διακόπτεται ή να ελαττώνεται σημαντικά μετά τις 1π.μ, εκτός αν προκύπτουν θέματα ασφάλειας.
 12. Επαναξιολόγηση ωρών και διάταξης εξωτερικού φωτισμού δημόσιων κτηρίων και να αντικατασταθεί εάν απαιτείται είτε με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης είτε με ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας.
 13. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σε ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα δημόσια κτήρια θα πρέπει να επιθεωρούνται, συντηρούνται και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 14. Οι εξωτερικές πόρτες να διατηρούνται κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα θέρμανση/ψύξης χώρου (σύστημα αυτόματου κλεισίματος).
 15. Παροχή πληροφοριών στους εργαζόμενους (αφίσες, οθόνες) για τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ως υποχρεωτικά στο κτήριο.
 16. Κατά την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, τα νέα συστήματα να επιλέγονται με βάση την καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με το κόστος αγοράς συνυπολογίζοντας την εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο τουλάχιστον για πέντε χρόνια.
 17. Οι μετακινήσεις των οχημάτων να γίνονται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οχήματος, με οχήματα τα οποία έχουν την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας l/km σε σχέση με τον προορισμό.

Σχετικά Άρθρα