Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Minister's Press Office

Useful Information

Minister's Press Office

Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην εκδήλωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή υπό τη θεματική «Consumer Dialogue»

Ως Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά κυρίως ως ενεργός πολίτης και καταναλωτής, χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ενδιαφέρον τη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται υπό τη θεματική Διάλογος για τους Καταναλωτές (Consumer Dialogue).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ακουστούν χρήσιμες πληροφορίες, απόψεις και εισηγήσεις όσον αφορά στις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας, στο πλαίσιο της καθόλα απαραίτητης και χωρίς επιστροφή πλέον, μετάβασής μας προς την πράσινη και ψηφιακή εποχή. Μια εποχή που ομολογουμένως έχει πολλά να προσφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας μας γενικότερα, νοουμένου όμως ότι θα διασφαλίσουμε εκ των προτέρων πως η μετάβαση θα είναι δίκαιη και θα περιλαμβάνει όλους τους πολίτες, προστατεύοντας την κοινωνική συνοχή και επιμένοντας στην εφαρμογή των βασικών αρχών της ισότητας.

Όπως πράττουμε πάντα, στο επίκεντρο των επιδιώξεων και στρατηγικών μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε όλους ανεξαίρετα τους καταναλωτές. Ειδικότερα σήμερα, με τα τόσα πολλά προβλήματα που διέπουν την καθημερινότητά μας, η προάσπιση και ενδυνάμωση των συμφερόντων των καταναλωτών γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το «Νέο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (New Consumer Agenda), που αποτελεί το ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους καταναλωτές την περίοδο 2020 – 2025, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο και καλά στοχευμένο. Επικεντρώνεται στην τόνωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 και, βεβαίως, μετά και τα μεγάλα γεωπολιτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Το νέο αυτό στρατηγικό πλαίσιο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για τις πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με τους καταναλωτές, ενώ συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης στους τομείς της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.

Ειδικά για τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η οποία απειλεί σοβαρά την ίδια την ύπαρξή μας, τα κράτη μέλη έχουμε δεσμευθεί για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα μετασχηματίσει την Ένωση σε μια σύγχρονη, βιώσιμη και αποδοτική ενιαία αγορά ως προς τη χρήση των πόρων, περιβαλλοντικών και ψηφιακών. Στόχος μας, η ενιαία αυτή αγορά να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας, στην αύξηση της καινοτομίας και στην επιτάχυνση της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για τους πολίτες.

Με έμφαση, λοιπόν, στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Κύπρος προχωρά με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ύψους 1,2 δις ευρώ μέχρι το 2026, μέσω της υλοποίησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος _ το Αύριο». Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μέτρα ενίσχυσης και διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της κυπριακής οικονομίας, π.χ. με την προώθηση νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτοί της τεχνολογίας και της έρευνας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν παράλληλα νέες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Στις πολιτικές που εφαρμόζουμε για προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα δίνεται πάντα στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ικανότητες, καθώς και τα άτομα με οικονομικές δυσκολίες ή με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια προϊόντων και παιχνιδιών για παιδιά και ανήλικους και η προστασία τους από επιβλαβές περιεχόμενο, θα πρέπει και θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται.

Ακόμη, τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι ‘Influencers’, καθώς και τα μηνύματα που μεταφέρουν, εφόσον αποδεδειγμένα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές, κυρίως όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, θα συνεχίσουν να ελέγχονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, προς όφελος όλων.

Το βέβαιο είναι πως τέτοιες αλλαγές προϋποθέτουν συλλογική προσπάθεια, στην οποία σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη, οι εθνικές Αρχές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Μη-Κυβερνητικοί Φορείς, οι κατασκευαστές και οι έμποροι προϊόντων, καθώς και οι τελικοί αποδέκτες, που είναι οι καταναλωτές. Για να μπορεί όμως ο καταναλωτής να συνδράμει ουσιαστικά σε όλο αυτό, θα πρέπει η προστασία του να ενδυναμωθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί.

Για όλα τα πιο πάνω και πέρα από νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες, καίριας σημασία είναι και η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους. Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και κίνητρα που θα δοθούν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για να δραστηριοποιηθούν ως προς την επίτευξη των στόχων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Απαιτούνται, επίσης, πιο μακροπρόθεσμες και στοχευμένες πολιτικές με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας και προσεγγίσεων στα θέματα καταναλωτών.

Ενέργειες, ασφαλώς, πρέπει επίσης να γίνουν και προς την πλευρά των κατασκευαστών και των εμπόρων, δεδομένου ότι ο τρόπος αγοράς και κατανάλωσης προϊόντων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μέθοδο κατασκευής, διαφήμισης και τοποθέτησής τους στην αγορά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δίδονται κίνητρα και στις επιχειρήσεις, αφού μόνο έτσι θα μπορέσουν οι τελικοί αποδέκτες, που είναι οι καταναλωτές, να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες, πράσινες και ψηφιακές επιλογές.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία έχει καταστεί η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας. Τα οφέλη όμως είναι πολλαπλά και χειροπιαστά – για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την κοινωνία και το περιβάλλον – και όλα μαζί οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εκφράζω τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία όλων οι στόχοι θα επιτευχθούν, για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενεές.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του σημερινού Διαλόγου.

Related Articles